Oprava komínů

1.Kontrola stavu komínových těles, zjištění cest pro manipulaci s materiály.

V některých případech jsou komíny natolik zanedbané že je nutné přikročit ke kompletnímu přezdění komínů. Někdy stačí provést pouze lokální opravu komínu a komínových hlav. Komínová tělesa bývají nejvíce zvětralá zejména v nadstřešní části a to vlivem povětrnostních podmínek. V takovém případě se musí následující práce detailně naplánovat a připravit. Jakékoliv práce na střeše jsou práce rizikové, a to jak pro osoby práce provádějící, tak pro osoby nezúčastněné, které se pohybují v okolí staveniště. Proto je nutné výškové práce provádět opatrně, kraje střech zabezpečit proti pádu sutin a jiných materiálů do ulice. Pro tyto práce je vhodné používat pracovníky, kteří provádí výškové práce již řadu let a mají s nimi zkušenosti, často se mezi nimi nacházejí i zkušení horolezci. V dnešní době jsou střechy a jejich půdy velice často zaplněnéplné půdnímy vestavbami a tím je odvoz a doprava materiálu velmi stížena, což vede k zvýšení pracnosti a tím i nákladům na provedení prací.

Zdění komínů.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Bourání komínů.

2. Betonování, bourání či oprava komínových hlav.

Opravy komínových hlav provádíme za dodržení obdobných bezpečnostních opatření jakou vyžaduje samotná oprava komína. Komínové hlavy opatrně rozebereme, suť odstraníme. V případě nutnosti zbourání komínu jako celku, přejdeme na bod 3.

3. Bourání komínů, jejich provádění a zdění komínů. Pokud je komín a jeho zdivo v pořádku přikročíme k zhotovení nové komínové hlavy. Oprava komínové hlavy může být provedena :


a) Jednoduchá oprava komínových hlav.

Komínová hlava kopíruje šířku komína, nemá přesah a je jednolitou součástí s komínovým tělesem.

b) Opravy komínových hlav s provedením dešťového přesahu. 

Komínové hlavy se vybetonují s přesahem ktérý má odvést vodu od komínového zdiva a tím snížit jeho vystavení povětrnostním podmínkám. Práce jsou o dost složitější.

4. Bourání komínů a zdění komínů.


Zbourat komín
 vždy vyžaduje opatrnost, komíny zasíťujeme a střechu kolem komínových těles rozkryjeme. Bourání komína provádíme tak hluboko dokud se malta sype a komínové zdivo je zvětralé. Po dosažení unosné úrovně spáru očistíme a založíme novou vrtsvu. Zdění komína provádíme až do požadované výšky. Dbáme na dodržévání vazeb.Následně komín omítáme a omítnutý komín opatříme štukem.

5. Štukování komína a nátěr komína.


Štukování komína
 je celoplošné a provádí se venkovním štukem, následně vyštukujeme i komínové hlavy a tím povrchy sjednotíme před nátěrem fasádí barvou. Nátěry komína provádíme po jeho celoplošné penetraci disperzní látkou. Po zaschnutí penetrace cca 2hodiny, můžeme začít provádět nátěr komína fasádní voděvzdornou barvou. Ta zajistí pro komín další ochranu, před povětrnostnímy vlivy.

Oprava komína provedená tímto technologickým postupem by měla zajistit jeho funkčnost minimálně na dalších 25let.

VÝŠKOVÉ PRÁCE PRAHA – S NÁMI ŠETŘÍTE ČAS I PENÍZE